Algemene Voorwaarden

Onze algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 DEFINITIES

Polder-Fit BV: Rechtspersoon die een overeenkomst sluit betreffende Fitness met de consument.

 

De Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot Fitness.

 

Fitness: een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst.

 

De Overeenkomst: overeenkomst tussen Polder-Fit BV en de Consument ter zake van Fitness.

 

Schriftelijk: onder schriftelijk wordt verstaan zowel fysiek (papier) als digitaal.

 

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Overeenkomsten betreffende Fitness, die tussen Polder-Fit BV en de Consument worden gesloten.

 

ARTIKEL 3 HET AANBOD

 1. Polder-Fit BV brengt het aanbod Schriftelijk of elektronisch uit. Het aanbod is van kracht gedurende een door Polder-Fit BV aangegeven termijn. Als Polder-Fit BV geen termijn voor de aanvaarding heeft gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht.

 

 1. Het aanbod omvat ten minste:

de bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 5;

de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden;

de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten;

de kosten voor het abonnement en de gevolgen voor de kosten bij een eerdere opzegging op grond van artikel 6. Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten of eenmalige kosten;

op welk moment Polder-Fit BV de kosten op grond van artikel 7 jaarlijks kan verhogen;

de wijze van betaling en de betalingstermijn;

de periode van de Overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn of, in geval van een strippenkaart, de geldigheidsduur en;

het (huishoudelijk) reglement.

 

 1. De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken.

 

 1. Bij het aanbod wordt de Consument gewezen op de algemene voorwaarden zoals vermeld op de site of indien door de Consument gevraagd Schriftelijk ter hand gesteld, op zo’n manier dat de Consument daarvan kennis heeft kunnen nemen en ze heeft kunnen bewaren.

 

ARTIKEL 4 DE OVEREENKOMST

De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de Consument. De Overeenkomst is strikt persoonlijk.

 

ARTIKEL 5 BEDENKTIJD

 1. Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de Overeenkomst, heeft de Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Dit herroepingsrecht eindigt op het moment dat de Consument eerder gebruik maakt van de fitnessfaciliteiten.

 

 1. Voor Overeenkomsten die op afstand zijn gesloten (zoals via de website van Polder-Fit BV) geldt een bedenktijd van veertien kalenderdagen. De Consument heeft gedurende die termijn de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Als de Consument, op eigen verzoek, tijdens de bedenktijd gebruik maakt van de diensten van Polder-Fit BV en hij maakt vervolgens gebruik van zijn herroepingsrecht, dan is hij een evenredige vergoeding verschuldigd voor de periode waarin hij gebruik heeft gemaakt van de diensten van Polder-Fit BV.

 

ARTIKEL 6 DUUR EN BEËINDIGING

 1. Polder-Fit BV biedt de Consument ten minste de keuze uit:

een Overeenkomst van  3 maanden of minder en een Overeenkomst van 1 jaar.

Als de Consument een overeenkomst wil opzeggen, dan moet hij dit – tenzij anders overeengekomen – doen tegen het einde van de abonnementsduur, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel. Als de Consument niet tijdig opzegt, dan loopt de Overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd door. De Consument kan een overeenkomst voor onbepaalde tijd te allen tijde opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.

 

 1. De Consument mag de Overeenkomst gedurende de looptijd opzeggen als:

de Consument (bij voorkeur) Schriftelijk aantoonbaar een ander woonadres krijgt en het – als gevolg van de toegenomen reistijd – voor de Consument niet meer mogelijk is om gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. Als een andere vestiging van de betreffende onderneming met gelijkwaardige voorziening en serviceniveau op redelijke reistijd van de nieuwe woonplaats is gelegen, dan is van deze situatie geen sprake.

het voor de Consument als gevolg van een, op het moment van opzegging, aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de fitnessactiviteiten.

De opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel. In geval van een opzegging op grond van een aantoonbare blessure en/of ziekte, vangt de opzegtermijn aan op het moment van opzegging onder gelijktijdige overlegging van de bescheiden (verklaring arts of andere erkende specialist) waaruit ten minste blijkt dat Consument door een blessure en/of ziekte niet in staat is te sporten.

 

 1. De Consument moet de Overeenkomst Schriftelijk opzeggen.

 

 1. Bij een opzegging als bedoeld in lid 2 en lid 3 is Polder-Fit BV gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare abonnementsbijdrage en/of inschrijfgeld.

 

 1. Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 3 bestaat er voor de Consument een bevriezingsmogelijkheid. Als de Consument gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de fitnessactiviteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht. Dit laat onverlet dat Polder-Fit BV gerechtigd is hiervoor redelijke administratiekosten in rekening te brengen bij Consument.

 

 1. Polder-Fit BV mag de Overeenkomst tussentijds en met onmiddellijke ingang opzeggen indien:

de Consument een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of;

de Consument zich onrechtmatig heeft gedragen jegens Polder-Fit BV of jegens een contractant van Polder-Fit BV.

Polder-Fit BV betaalt het resterende abonnementsgeld in deze gevallen niet terug. Dit staat los van de eventuele verplichting van Consument tot vergoeding van de aan hem verwijtbare schade.

 

 1. Indien Polder-Fit BV zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door Polder-Fit BV mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Polder-Fit BV betaalt het resterende abonnementsgeld in dat geval terug.

 

 

 

ARTIKEL 7 PRIJS EN PRIJSWIJZIGINGEN

 1. Het abonnementsgeld wordt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst overeengekomen.

 

 1. Polder-Fit BV maakt eventuele prijsverhogingen 4 weken voorafgaand genoegzaam bekend.

 

 1. In het geval van een prijsverhoging, heeft de Consument het recht om de Overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking van die verhoging door Polder-Fit BV te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld dat ziet op de periode na de ontbinding, wordt dan door Polder-Fit BV terugbetaald. Het door Consument verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel herberekend naar de feitelijke abonnementsperiode.

 

 1. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals een btw-verhoging, tenzij een dergelijke prijsverhoging door Polder-Fit BV bekend wordt gemaakt binnen 3 maanden na totstandkoming Overeenkomst. In dat laatste geval heeft Consument tot 3 maanden na totstandkoming Overeenkomst het recht tot ontbinding. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld dat ziet op de periode na de ontbinding, wordt dan door Polder-Fit BV terugbetaald. Het door Consument verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel herberekend naar de feitelijke abonnementsperiode.

 

ARTIKEL 8 VERPLICHTINGEN VAN POLDER-FIT BV

 1. Polder-Fit BV staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst.

 

 1. Polder-Fit BV onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.

 

 1. Indien Polder-Fit BV gebruik maakt van de diensten van instructeurs en/of begeleiders, staat hij er voor in dat de instructeurs en/of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.

 

 1. Polder-Fit BV zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.

 

 1. Polder-Fit BV treft voldoende maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van Consumenten.

 

ARTIKEL 9 VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT

 1. De Consument houdt zich aan de door Polder-Fit BV gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement.

 

 1. De Consument dient een medische contra-indicatie voor Fitness te melden aan Polder-Fit BV.

 

 1. De Consument dient de aanwijzingen van Polder-Fit BV c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de Consument niet bekend is. Indien de Consument niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan Polder-Fit BV kenbaar te maken, zodat Polder-Fit BV uitleg kan geven.

 

 1. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.

 

 1. Het is de Consument niet toegestaan te roken in de door Polder-Fit BV beschikbaar gestelde fitnessruimtes.

 

 1. De Consument dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan Polder-Fit BV mede te delen.

 

ARTIKEL 10 TUSSENTIJDSE WIJZIGINGEN

 1. Polder-Fit BV kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden. Polder-Fit BV zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van te voren op genoegzame wijze aankondigen.

 

 1. Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid 1, ten nadele van de Consument heeft de Consument gedurende 4 weken na de aankondiging het recht om het abonnement zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt. Indien voornoemde opzegging gerechtvaardigd is, wordt het vooruitbetaalde abonnementsgeld terugbetaald.

 

ARTIKEL 11 BEWIJS VAN DEELNAME

 1. Na betaling van het verschuldigde bedrag en op vertoon van geldige legitimatie, ontvangt de Consument een bewijs van deelname. Het bewijs van deelname wordt desgevraagd bij binnenkomst gebruikt voor registratie van het bezoek.

 

 1. Indien het bewijs van deelname verloren is gegaan of is beschadigd, dan kan een nieuw bewijs worden aangevraagd. Een Polder-Fit BV is gerechtigd hiervoor redelijke kosten in rekening te brengen.

 

ARTIKEL 12 BETALING

 1. De verschuldigde abonnementsgelden worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen.

 

 1. Bij niet tijdige betaling is de Consument in verzuim nadat hij daar door Polder-Fit BV schriftelijk op is gewezen en alsnog de mogelijkheid heeft gekregen het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.

 

 1. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is Polder-Fit BV gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten op grond van artikel 6:96 lid 2 onder c en lid 5 BW in rekening te brengen. Voorts is Polder-Fit BV bevoegd om de Consument de toegang tot de fitnessfaciliteiten te weigeren.

 

ARTIKEL 13 AANSPRAKELIJKHEID

 1. Polder-Fit BV is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van Polder-Fit BV komt. Polder-Fit BV is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, tenzij er hierover afwijkende afspraken zijn gemaakt of indien er sprake is onrechtmatig handelen van Polder-Fit BV.

 

 1. Polder-Fit BV zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De dekking van deze verzekering bedraagt minimaal €2.500.000 per geval. De aansprakelijkheid van Polder-Fit BV is beperkt tot het verzekerd bedrag, vermeerderd met het eigen risico.

 

 1. De Consument is tegenover Polder-Fit BV aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Consument komt.

 

ARTIKEL 14 KLACHTEN

 1. Polder-Fit BV beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt zijn klachten overeenkomstig deze procedure.

 

 1. De Consument dient klachten over de uitvoering van de Overeenkomst zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd – bij Polder-Fit BV in, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn.

 

 1. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de Consument zijn rechten ter zake verliest.

 

 1. Polder-Fit BV beantwoordt de door de Consument bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken – gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt Polder-Fit BV per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

 1. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

ARTIKEL 15 GESCHILLENCOMMISSIE

 1. Geschillen tussen Polder-Fit BV en de Consument die betrekking hebben op:

de totstandkoming van de Overeenkomst of,

de uitvoering van de Overeenkomst, kunnen zowel door de Consument als door Polder-Fit BV aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Sport en Beweging, Bordewijklaan 46, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).

 

 1. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, als de Consument zijn klacht eerst volledig en duidelijk omschreven overeenkomstig Artikel 14 bij Polder-Fit BV heeft ingediend.

 

 1. Een geschil dient uiterlijk binnen 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij Polder-Fit BV indiende bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. Het geschil wordt schriftelijk aanhangig gemaakt onder vermelding van de naam van de Consument en Polder-Fit BV, een duidelijke en volledige omschrijving van het geschil en overlegging van eventuele bewijsmiddelen.

 

 1. Wanneer de Consument een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is Polder-Fit BV aan deze keuze gebonden. Als Polder-Fit BV een geschil aan de Geschillencommissie wil voorleggen, moet hij de Consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Polder-Fit BV dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

 

 1. Geschillen die betrekking hebben op de niet-betaling van het abonnementsgeld en waaraan geen inhoudelijke klacht ten grondslag ligt, of betrekking hebben op dood, lichamelijk letsel of ziekte worden bij uitsluiting van Geschillencommissie beslecht door de rechter.

 

 1. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

 

 1. De commissie doet uitspraak bij wijze van bindend advies. De uitspraak is bindend voor beide partijen. Vernietiging van het bindend advies kan uitsluitend plaatsvinden door het advies binnen twee maanden na de verzending van het advies aan de rechter voor te leggen. De rechter kan het bindend advies alleen vernietigen indien de uitspraak in verband met de inhoud of wijze van totstandkoming in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 

 

ARTIKEL 16 TOEPASSELIJK RECHT

Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huisregels Polder-Fit B.V.

Lees hier de huisregels van Polder-Fit BV

U bent van harte welkom bij Polder-Fit BV. Om ervoor te zorgen dat iedereen het naar zijn/haar zin

heeft hanteren wij de volgende huisregels:

 • In de trainingsruimte draagt u binnenschoenen, evenals schone en correcte sportkleding.
 • Tijdens het trainen gebruikt u een handdoek op alle apparaten.
 • Het gebruik van en de handel in verdovende middelen is verboden.
 • Roken en het gebruik van alcohol zijn niet toegestaan.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan in het fitnesscentrum.
 • Losse onderdelen (gewichten, dumbels etc.) legt u na gebruik terug op hun plaats.
 • Etenswaren zijn niet toegestaan in de trainingsruimte.
 • Alleen afsluitbare drinkbekers (bidons) mag u in de trainingsruimtes gebruiken.
 • Tassen, jassen of andere kledingsstukken laat u achter in de daarvoor bestemde ruimtes en neemt u niet mee naar de trainingsruimte.
 • Het is niet toegestaan andere gasten lastig te vallen.
 • Deelname aan trainingen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid.
 • De directie is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal of ongevallen in en om het fitnesscentrum.
 • Het in strijd handelen met deze regels kan intrekking van de lidmaatschap tot gevolg hebben, zonder restitutie van lidmaatschapsgeld.
 • zie ook onze voorwaarden

Meld je aan voor een gratis proeftraining!

Wil je gebruik maken van een gratis proeftraining bij Polder-Fit, laat dan je gegevens achter in onderstaand contactformulier!